Ing. Dana Fedorová - autorizovaný geodet

GEODETICKÁ KANCELÁRIA NITRA

 • GEOMETRICKÉ  PLÁNY
  - na zameranie stavby ku kolaudácii
  - na zameranie rozostavanej stavby (stavba musí mať min. 1 nadzemné podlažie)
  - na rozdelenie/zlúčenie pozemkov
  - na vyznačenie vecného bremena (právo prechodu, prejazdu, právo uloženia inžinierskych sietí a pod.)
  - na majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností (ak na nehnuteľnosť registra „C“ KN nie je založený list vlastníctva)
  - na vyňatie parcely z poľnohospodárskej pôdy
 • VYTÝČENIE
  - hraníc pozemkov
  - stavieb podľa stavebnej dokumentácie
 • ADRESNÝ BOD – je nevyhnutná príloha stavebníka ku žiadosti o pridelenie súpisného a orientačného čísla stavby
  - obsahuje údaje o priestorovej polohe (zemepisné súradnice) vstupu do budovy
  - viac informácií o adresnom bode tu
 • GRAFICKÁ IDENTIFIKÁCIA PARCIEL
  - graficky zobrazí pôvodný pozemok ktorý je zapísaný v určenom operáte (Pozemkovoknižnej vložke, Prídelovej listine,
    v registri „E“ KN) do katastrálnej mapy, t.j. ak chcete zistiť, kde sa váš pôvodný pozemok reálne nachádza.
 • POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE
  - pre potreby projektanta na osadenie stavby (*.DXF, DGN, DWG)
  - výsledkom je sútlač skutkového stavu so stavom právnym, t.j. zamerané existujúce prvky v teréne sú zakreslené
    do katastrálnej mapy (reálny stav plotov, budov a veľkosti pozemku)
 • OSTATNÉ SLUŽBY
  - poradenstvo
  - sprostredkovanie vyhotovenia zmlúv, návrhov na vklad atď.
  - zabezpečenie dokladov potrebných pre zápis do katastra nehnuteľností

 
 • Adresa
 • Kontakty
  Ing. Dana Fedorová - GK           
Bizetova 456/21
94911 NItra
  Geodetická kancelária Nitra
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. +421 905 874 462